Mencari Penulis

Bagi yang berminat untuk menjadi penulis freelance ORANGKATA

1. Sila hantarkan permohonan dan resume anda ke [email protected]. Sertakan sekali contoh penulisan yang tidak kurang daripada 500 patah kata.

2. Pastikan anda telah membaca dan faham gaya penulisan ORANGKATA

3. Jangan lupa untuk melampirkan no. telefon bagi memudahkan urusan kami menghubungi anda.

4. Sila jawab soalan ini – sekiranya anda bangun tidur, dan tiba-tiba menjadi Perdana Menteri, apa hal pertama yang anda akan lakukan? Jawapan tidak lebih daripada 50 patah kata.

5. Semoga anda adalah penulis yang kami cari.